Hovedsponsor

Klubben

alt


Genveje

Regler for brug af kajakker
Kaproning i færøske både
Roklubben Neystid
Sponsorpolitik
Vedtægter
Bestyrelsen
Medlemskab og kontingent

Regler for brug af kajakker


Brugeren


 • Skal være aktivt medlem af Neystid.
 • Skal kunne svømme 200 m.
 • Skal underskrive svømmeerklæring på 200 m.
 • Skal være fyldt 18 år, eller ledsaget af en voksen
 • Må ikke sejle udenfor havnemolerne.
 • Skal følge alle anvisninger fra bestyrelsen vedr. sejladsen.
 • Skal være iført korrekt lukket redningsvest.
 • Skal bære kajakken på land.
 • Skal aflevere kajakken i rengjort stand.
 • Skal meddele evt. problemer med udstyret til bestyrelsen.


Kaproning i færøske både.


Kaproning må nok antages at være den nationale sport på Færøerne. Den foregår i de specielt
til kaproning byggede færøske robåde, der er meget smukke i formen og slægter tydeligt de
gamle vikingeskibe. 
Kaproningsbåden findes i 4 forskellige størrelser på Færøerne:

2 størrelser hvor 6 personer ror. Disse kaldes 5- og 6-mannafard.
1 størrelse, hvor 8 personer ror. Denne type kaldes 8-mannafard.
1 størrelse, hvor 10 personer ror. Denne type kaldes 10-mannafard.

Foruden de 6, 8 eller 10 personer er der også en styrmand, som styrer båden.
Der er tradition for at styrmanden højlydt hepper på roerne hele vejen til målet.
Til vores kaproning anvender vi p.t. kun 6-mannafard.
Foreningen har tre 6-mannafar (Royndin, Firvaldur og Gongurálvur) og et 10-mannafar (Vágbingurin).

I kaproningskonkurrencerne ved regattaerne deltager også både fra andre foreninger. Desuden
deltager de andre nordiske lande til nordisk mesterskab ved Færø Regatta i
Ishøj Havn.  Se også Regattaer.


Roklubben Neystid


Neystið er en roklub, der blev stiftet af herboende færinger 10. oktober 1987 og har sine faciliteter ved  Ishøj Havn, Ankerslippen, Tangloppen 6, 2635 Ishøj.
Klubben er åben for alle, der interesserer sig for  den færøske båd og vil deltage i kaproning eller måske blot har lyst til lidt motionsroning.
Man er også velkommen hvis man blot ønsker at være med til nogle af de aktiviteter og det sociale  fællesskab, som vi har sammen.

Vores ro-sæson starter i april måned og varer til midten af september. I midten af juni arrangerer  foreningen Atlantic Airways Færø Regatta, som er klubbens største arrangement. Vi er også med i andre roklubbers regattaer: i Hirtshals, i Sorø og i Brännö i den svenske skærgård.

Selv om roningen og interessen for den færøske
båd er kernen i vores interessefællesskab, så
foregår der dog andet end roning og
vedligeholdelse af både.

Vi er meget glade for det sociale fællesskab, vi har sammen - såvel til fester som ved andre aktiviteter.

Sponsorpolitik


Roklubben Neystid har pt. ingen hovedsponsor...


Påklædning


 • Ved køb/sponsorering af fælles beklædning for en besætning, skal bestyrelsen i Neystid godkende denne beklædning ( sponsornavne på beklædningen )

Overholdes disse regler ikke, vil roeren alternativt hele besætningen blive udelukket fra deltagelse i stævnet.

Hvis det sker under kaproningen eller uden bestyrelsens viden, vil besætningen efterfølgende blive diskvalificeret.


Vedtægter


for Roklubben Neystið er senest vedtaget af den ordinære generalforsamling 9. april 2011.§1
Foreningens navn er Roklubben Neystið, hjemmehørende i Ishøj Havn.§2
Foreningens formål er:

 • at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke deres interesse for den færøske robåd og anden rosport.

 • at arrangere mindst et årligt ro- og idrætsstævne og deltage i rostævner med færøske robåde.

 • at udbrede kendskab til og interessen for den færøske robåd og for Færøerne og færøsk folkeliv

 • i forbindelse med ovennævnte at stille både, bådehus og andre redskaber til rådighed for medlemmerne. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt i vedligeholdelse af bådene og klubhuset.§3
Stk. 1 - Alle interesserede kan blive medlemmer. Aktive medlemmer afgiver en svømme- duelighedserklæring for at kunne fastslå hvornår redningsvest under roningerne er påkrævet.
Stk. 2 - Bestyrelsen indstiller – med behørig begrundelse- til generalforsamlingen, hvem der kan udnævnes til æresmedlem af foreningen.§4
Det årlige medlemskontingent bliver fastsat af generalforsamlingen. Medlemskontingentet skal være betalt senest før generalforsamlingen. Aktive medlemmer som starter efter 01.07., betaler halvt kontingent.§5
Stk. 1 - Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det er bestyrelsens opgave at uddelegere opgaver til medlemmerne og at være dem behjælpelige.
Stk. 2 - Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, dog således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Suppleanterne vælges for to år ad gangen. En i lige år, og en i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3 - Der vælges 2 revisorer 2 år ad gangen, dog således at en revisor vælges i lige år og en vælges i ulige år.
Stk. 4 - Bestyrelsen er tovholder på regattaen, dog forsøges der at finde en koordinator til regattaen.§6
Stk. 1 - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1. maj, og ekstraordinær generalforsamling, bekendtgøres skriftligt for medlemmerne senest 14 dage forud for afvikling.
Stk. 2 - Bestyrelsen indkalder til generalforsamling.
Stk. 3 - Formanden, et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4 - Adgang til deltagelse på generalforsamling og/eller ekstraordiner generalforsamling har alle som har interesse herfor, dog er det kun medlemmer som har betalt medlemskontigent i regnskabsåret der har stemmeret, hvert medlem som har betalt kontigent har 1 stemme.§7
Bestyrelsen bekendtgør ved opslag i klubhuset en fortegnelse over foreningens medlemmer.§8
Den årlige generalforsamling bliver indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fastsættelse af medlemskontingent

 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

 8. Valg af Suppleanter

 9. Valg af Revisorer

 10. Valg af udvalg

 11. Eventuelt§9
Regnskabet følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsesdagen den 10. oktober 1987 til 31. december 1988. Regnskabet skal være afsluttet, revideret og udsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.§10
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer,
dog således, at kassereren har fuldmagt til at afregne indtægter og udgifter vedrørende den løbende drift. Derudover kan to bestyrelsesmedlemmer i forening tegne foreningen.

Investeringer, der overstiger 50.000,- kr., skal forelægges generalforsamlingen.§11
Bestyrelsen informerer om sin mødevirksomhed ved referater og beslutninger offentliggjort i klubhuset eller ved sin PR-virksomhed hurtigst muligt efter bestyrelsesmøder.§12
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på ordinær generalforsamling.§13
Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.


Bestyrelsen


Bestyrelsen har pr. 15.03.16 konstitueret sig som følger:

Formand: Ólavur Jacobsen
Kasserer: Morten Svenson
Sekretær: Jams Dike
Øvrige: Kjeld Erikssen
Suppleanter: Poulina Einarsson, Bjarne Nielsen
Revisorer: Gunnar Nolsøe, Jan Friedel
Webmaster: Kristvør joan Yndigegn, Helen Fossá, Karstin Ejdesgaard, FIlip EliasenMedlemsskab og kontingent


Roklubben ligger ved er skønt sted ved Ishøj Havn, et par hundrede meter fra Kunstmuseet Arken.
Den kan i forårs- og summermånederne være dit fristed fra den travle hverdag.

Medlemsskab kan får ved at kontakte bestyrelsen på mail: neystid.ishø This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Eller at indbetale kontingent på en af følgende kontoer:
Nordea: reg.nr.: 1420 kontonr. 5130171406
Husk at skrive navn, adresse, fødelsdag, telefonnummer og e-mailadresse

Medlemskontingent:
Passive medlemmer: kr. 400,-
Aktive medlemmer: kr. 600,-
Studerende: kr. 400,-

Man regnes for aktivt medlem, når man gør brug af klubbens både og kajakker.